INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin
Abstrakt: Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin zawiera informacje dotyczące otworów i źródeł, w których ujęto wody zaliczone do leczniczych, termalnych i solanek. Gromadzone w bazie informacje obejmują lokalizację ujęć, pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne, wyniki analiz fizykochemicznych próbek wód i rozpuszczonych w nich gazów, informacje o zakresie prowadzonych w ujęciach stacjonarnych badań i obserwacji, zasobach eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód, obszarach i terenach górniczych, obszarach ochrony a także dokumentach wydawanych przez jednostki administracji geologicznej uprawiających do eksploatacji wód. Poza danymi o ujęciach wód zaliczonych aktualnie do kopalin gromadzone są informacje dotyczące otworów eksploatacyjnych i badawczych oraz źródeł, w których ujęto lub zbadano wody, które ze względu na swój skład chemiczny lub właściwości fizyczne mogą w przyszłości zostać zaliczone do kopalin. Struktura bazy jest spójna ze strukturą Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych (Banku HYDRO), w którym gromadzone są dane o wodach zwykłych.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia, hydrogeologia, wody, woda mineralna, woda lecznicza, woda potencjalnie lecznicza, woda termalna, szczawa, analiza wód, źródło (hydrologiczne), studnia wodna, baza danych, dane przestrzenne, warstwa wodonośna, balneologia
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::4326
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin powstał w roku 2005. Od roku 2006 r. prowadzone są systematyczne prace związane zgromadzeniem i rozbudową zasobów danych. Informacje wprowadzane do bazy pochodzą z dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych, opracowań i sprawozdań wykonanych na zlecenie użytkowników zgromadzonych w ich archiwach, dokumentów uprawniających do eksploatacji wód wydanych przez jednostki administracji geologicznej. Dane są systematycznie aktualizowane i weryfikowane (również na podstawie pomiarów i badań terenowych).
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 63c0401d-a7b4-47a3-bf24-e22016c9d4db
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor. 1:2006