INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Baza Danych Lokalnego Monitoringu Badawczego
Abstrakt: Lokalny Monitoring Badawczy jest ustanowiony w odniesieniu do JCWPd zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych pod wpływem silnej presji górnictwa, dużych zakładów przemysłowych oraz aglomeracji miejskich. Lokalny Monitoring Badawczy prowadzony jest w celu dokonania oceny stanu JCWPd będących w strefie oddziaływania dużych obiektów gospodarczych. Baza danych zawiera informacje dokumentacyjne o punktach badawczych (lokalizację, parametry hydrogeologiczne, podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne), wyniki pomiarów głębokości [m p.p.t.] do zwierciadła wody podziemnej oraz analiz chemicznych. Częstotliwość pomiarów w punktach badawczych 1 raz w miesiącu.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia, monitoring środowiska, monitoring wód, dane monitoringowe, dane przestrzenne, baza danych, wody, hydrogeologia
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::4326
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Lokalny Monitoring Badawczy wód podziemnych prowadzony jest przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną, działającą na mocy ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 115 poz.1229 z późn. zmianami), zgodnie z w Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258 poz. 1550). Obserwacje położenia zwierciadła wody podziemnej w obrębie sieci lokalnego monitoringu badawczego rozpoczęto w 2011 r. w organizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych.
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 83c0c019-a2cb-44fd-9e0d-d8000a7eb8cd
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003