INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Baza Danych Monitoring Diagnostyczny
Abstrakt: Zasady monitoringu wód podziemnych określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258 poz. 1550). Monitoring diagnostyczny jednolitych części wód podziemnych prowadzony jest w celu dokonania oceny wpływu oddziaływań wynikających z działalności człowieka oraz długoterminowych zmian wynikających zarówno z warunków naturalnych, jak i antropogenicznych. Monitoring diagnostyczny prowadzi się w Polsce raz na trzy lata i służy on ogólnej ocenie stanu jakości wód na terytorium całego kraju. Od momentu wprowadzenia projektu monitoringu wód podziemnych w 2006 r., monitoring diagnostyczny przeprowadzono w latach 2007, 2010 i 2012. Ilość punktów opróbowanych w ramach monitoringu diagnostycznego – ok. 800.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia, monitoring środowiska, monitoring wód, dane monitoringowe, dane przestrzenne, baza danych, wody, hydrogeologia
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::4326
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Monitoring wód podziemnych prowadzony jest przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną, działającą na na mocy ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 115 poz.1229 z późn. zmianami), zgodnie z w Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258 poz. 1550). Monitorowanie położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł rozpoczęto w 1974 roku w organizowanej od roku 1972 przez Państwowy Instytut Geologiczny sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych. W 1991 roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska uruchomiono sieć krajową monitoringu jakości wód podziemnych, w której prowadzono w szerokim zakresie badania składu chemicznego wód podziemnych. W wyniku nowelizacji w 2005 roku ustawy Prawo Wodne obie sieci zostały połączone i utworzono sieć obserwacyjno-badawczą wód podziemnych. Rok 2006 był ostatnim rokiem funkcjonowania sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych i jednocześnie pierwszym sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych. Od 1 kwietnia 2006 roku sieć funkcjonuje na podstawie nowego projektu monitoringu.
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: ce06875b-6d98-4cef-80b8-34dd4f0df0a0
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/Cor. 1:2006