INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Baza Danych Monitoring Operacyjny
Abstrakt: Zasady monitoringu wód podziemnych określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258 poz. 1550). Monitoring operacyjny jednolitych części wód podziemnych prowadzony jest w celu dokonania oceny stanu chemicznego wszystkich JCWPd uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych oraz stwierdzenia obecności długoterminowych tendencji wzrostowych stężenia wszelkich zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. Monitoringiem operacyjnym objęte są te JCWPd, które zarówno w procesie wstępnej oceny stanu chemicznego (wykonanej w 2005 r.) jak i kolejnych zostały uznane za zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu w 2015 r. lub są o stwierdzonym słabym stanie chemicznym lub/i ilościowym. Monitoring operacyjny prowadzi się w latach pomiędzy monitoringiem diagnostycznym a jego częstotliwość może być raz lub dwa razy w roku. Zgodnie z harmonogramem Państwowego Monitoringu Środowiska 2010–2012, monitoring operacyjny przeprowadzony został w latach 2008, 2009 i 2011, a kolejna tura planowana jest na rok 2013. Ilość punktów opróbowanych w ramach monitoringu operacyjnego - ok. 300.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia, monitoring środowiska, monitoring wód, dane monitoringowe, dane przestrzenne, baza danych, wody, hydrogeologia
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::4326
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Monitoring wód podziemnych prowadzony jest przez Państwową Słuzbę Hydrogeologiczną, działającą na na mocy ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 115 poz.1229 z późn. zmianami), zgodnie z w Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258 poz. 1550). Monitorowanie położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł rozpoczęto w 1974 roku w organizowanej od roku 1972 przez Państwowy Instytut Geologiczny sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych. W 1991 roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska uruchomiono sieć krajową monitoringu jakości wód podziemnych, w której prowadzono w szerokim zakresie badania składu chemicznego wód podziemnych. W wyniku nowelizacji w 2005 roku ustawy Prawo Wodne obie sieci zostały połączone i utworzono sieć obserwacyjno-badawczą wód podziemnych. Rok 2006 był ostatnim rokiem funkcjonowania sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych i jednocześnie pierwszym sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych. Od 1 kwietnia 2006 roku sieć funkcjonuje na podstawie nowego projektu monitoringu.
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 36727f85-1e4d-41ed-9867-22e674dc8a06
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/Cor. 1:2006