INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Baza Danych Monitoringu Ilościowego
Abstrakt: Baza danych zawiera dane o punktach badawczych - stacjach hydrogeologicznych I i II rzędu, wyniki pomiarów głębokości zwierciadła wód podziemnych (wydajności źródeł) oraz wyniki analiz chemicznych wykonanych w celu oceny stanu technicznego otworów. Pomiary w stacjach hydrogeologicznych I rzędu wykonywane są codziennie 06:00 UTC; wybrane stacje wyposażone są w urządzenia pomiaru automatycznego. Pomiary w stacjach hydrogeologicznych II rzędu wykonywane są w poniedziałki o godz. 06:00 UTC.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia, monitoring środowiska, monitoring wód, dane monitoringowe, dane przestrzenne, baza danych, wody, hydrogeologia
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::4326
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Monitoring wód podziemnych prowadzony jest przez Państwową Słuzbę Hydrogeologiczną, działającą na na mocy ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 115 poz.1229 z późn. zmianami), zgodnie z w Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258 poz. 1550). Monitorowanie położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł rozpoczęto w 1974 roku w organizowanej od roku 1972 przez Państwowy Instytut Geologiczny sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych. W 1991 roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska uruchomiono sieć krajową monitoringu jakości wód podziemnych, w której prowadzono w szerokim zakresie badania składu chemicznego wód podziemnych. W wyniku nowelizacji w 2005 roku ustawy Prawo Wodne obie sieci zostały połączone i utworzono sieć obserwacyjno-badawczą wód podziemnych. Rok 2006 był ostatnim rokiem funkcjonowania sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych i jednocześnie pierwszym sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych. Od 1 kwietnia 2006 roku sieć funkcjonuje na podstawie nowego projektu monitoringu. Baza Monitoring Wód Podziemnych powstała z połączenia baz SOH i Monbada.
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: f592ee58-436a-42cf-9a2b-6e5ca2f04407
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/Cor. 1:2006