INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Centralna Baza Danych Geologicznych CBDG
Abstrakt: Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) jest największym w Polsce zbiorem cyfrowych danych geologicznych. Są to między innymi szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: Geologia, data set, dane dotyczące środowiska
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG:7.9:2180
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Centralna Baza Danych Geologicznych, prowadzona i rozbudowywana przez Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, to największy w Polsce zbiór danych cyfrowych związanych z naukami o Ziemi. Zadaniem CBDG jest gromadzenie i udostępnianie różnego rodzaju informacji z dziedziny geologii i nauk pokrewnych. Głównym celem działania jest wsparcie działalności administracji geologicznej, Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska, państwowej służby geologicznej (Państwowego Instytutu Geologicznego), uczelni i innych ośrodków naukowych, przedsiębiorstw i firm geologicznych.
Nazwa dokumentu: COMMISSION REGULATION (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata
Zgodne/niezgodne: Wykazano zgodność ze specyfikacją.
Nazwa dokumentu: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
Zgodne/niezgodne: Wykazano niezgodność ze specyfikacją.
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: c531959b-5f05-49ce-9bc9-5afdba0e4f1a
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006