INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych
Abstrakt: Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych – Bank HYDRO, jest bazą danych hydrogeologicznych, w której gromadzone są informacje o ujęciach wód podziemnych oraz wchodzących w ich skład obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych, ujmujących zwykłe wody podziemne na terenie Polski. W bazie danych Bank HYDRO gromadzone są podstawowe informacje opisowe i liczbowe pochodzące z dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia eksploatacji wód podziemnych. Informacje te dotyczą charakterystyki ujęć wód podziemnych i wchodzących w ich skład obiektów hydrogeologicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje: lokalizację obiektu hydrogeologicznego (odwiertu, źródła), pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne oraz dane fizykochemiczne próbek wód podziemnych. Obecnie baza danych zawiera informacje o blisko 130 tysiącach obiektów hydrogeologicznych z obszaru całego kraju. Baza jest ciągle aktualizowana.Zasoby informacyjne Banku HYDRO wykorzystywane są przy wykonywaniu projektów, dokumentacji i opracowań kartograficznych, prac dyplomowych i naukowych z dziedziny hydrogeologii, geologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Zasoby oraz system Banku HYDRO znajdują również zastosowanie w opracowaniach geodezyjnych, przy projektowaniu przebiegu dróg, autostrad i linii przesyłowych oraz sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Dzięki czemu w administracji rządowej, samorządowej oraz służbach państwowych są ważnym system wspomagania decyzji w zarządzaniu środowiskiem.Do głównych użytkowników zasobów Banku Hydro należą: Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, państwowa administracja geologiczna, przedsiębiorstwa i firmy geologiczne, fundacje ochrony środowiska, urzędy wojewódzkie, powiatowe i gminne, jednostki uczelni wyższych o profilu geologicznym i górniczym, Wojsko Polskie, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Inspekcja Ochrony Środowiska. Są one również podstawowym źródłem informacji przy realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia, hydrogeologia, ujęcie, obiekt hydrogeologiczny
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG:7.9:4326
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Bank HYDRO powstał w latach '70 XX wieku i jest stale rozbudowywany (dodawanie nowych obiektów) oraz aktualizowany (aktualizacja danych o wprowadzonych obiektach). Informacje o obiektach wprowadzanych do bazy danych pochodzą z dokumentacji hydrogeologicznych zatwierdzanych przez odpowiednie urzędy (Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie). Lokalizacja obiektów przedstawiona jest w dokumentacjach na mapach 1:25 000 lub 1 : 10 000, które determinują dokładność lokalizacji. Dane kodowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji uzytkownika - Hydro 2000 Plus, GeoHydro Plus, Platforma PSH.
Nazwa dokumentu: Instrukcji uzytkownika - Hydro 2000 Plus, GeoHydro Plus, Platforma PSH
Zgodne/niezgodne: Zgodny
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 094bffd6-0c5b-4efe-8a3d-6226bc0d03c8
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006