INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Mapa Geologiczna Polski w skali 1:1 000 000
Kategoria: -
Abstrakt: Mapa przedstawia uproszczony obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:1 000 000, w układzie WGS84. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: Wydzielenia geologiczne, Tektonika, Zasięgi zlodowaceń oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapę wykonano na potrzeby OneGeology-Europe.
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG:Brak danych:4326
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: -
Nazwa dokumentu: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych
Zgodne/niezgodne: Zgodność ze specyfikacją
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 00c13efe-014c-4b1c-a3ae-9768fb28423d
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19119
Wersja standardu: 2005/Amd.1:2008