INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Mapa Geośrodowiskowa Polski 1:50 000 (MGsP)
Abstrakt: Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 - baza MGSP_SO zawiera część danych dotyczących środowiska, które składają się na Planszę B. Są to dane dotyczące składowania odpadów (tereny predysponowane do lokalizowania w ich obrębie składowisk odpadów, przy jednoczesnym respektowaniu wymagań ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczeń prawnych).
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: odpady, zanieczyszczenia, zanieczyszczenie, geologia, wastes, pollutants, pollution, geology
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG:7.9:2180
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 - baza MGSP_SO zawiera przetworzone dane geologiczne i hydrogeologiczne.
Nazwa dokumentu: Instrukcja opracowania Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000
Zgodne/niezgodne: Zgodny ze specyfikacją
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 395f17e0-48a0-11e4-9e35-164230d1df67
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006