INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Arkusz Łącko (MhP-GUPW)
Abstrakt: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000, jest cyfrową bazą danych GIS, której zasób przedstawia warunki występowania wód podziemnych głównego piętra/poziomu wodonośnego, jego charakterystykę jakościową, ilościową oraz zagrożenia wód podziemnych. Zakres tematyczny mapy obejmuje działy: wodonośność, rejonizację wód podziemnych, hydrodynamikę, jakość wód podziemnych, zagrożenie wód podziemnych oraz dane dokumentacyjne. Dostarcza ona czytelnej i wystarczającej informacji o zwykłych wodach podziemnych w zakresie niezbędnym do podejmowania decyzji na szczeblu samorządów terytorialnych, administracji regionalnej oraz przy programowaniu badań hydrogeologicznych i działań obejmujących zagospodarowanie przestrzenne. Baza danych GIS mapy oraz obraz kartograficzny w postaci ploterowego wydruku planszy głównej w cięciu arkuszowym wraz z tekstem objaśniającym oraz przekrojami hydrogeologicznymi jest istotnym elementem opracowania mapy.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: Geologia, hydrogeologia, MhP, Łącko, mapa hydrogeologiczna, wody podziemne, wodonośność, rejonizacja wód podziemnych, hydrodynamika, jakość wód podziemnych, zagrożenie wód podziemnych, główny użytkowy poziom wodonośny
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::3334
Zakres przestrzenny:
Powiązane zasoby z przeglądarki GeoLog
Zasoby powiązane topologicznie

Sąsiadujące:32

Zawiera:4

Jest zawarty w:53

Przecina:4

Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Mapa realizowana zgodnie z odpowiednią instukcją zatwierdzoną przez Głównego Geologa Kraju w imieniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Instrukcja wydana drukiem przez Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy.
Nazwa dokumentu: Instrukcja opracowania Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000.
Zgodne/niezgodne: -
Nazwa dokumentu: Instrukcja opracowania i komputerowej edycji Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000; część 1 - Opracowanie autorskie; część 2 - Opracowanie komputerowe.
Zgodne/niezgodne: -
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: b1b767b6-e8e2-4de5-bbc6-9d1abd21ea72
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006