INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000 (MhP-GUPW)
Abstrakt: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000, jest cyfrową bazą danych GIS, sporządzoną w cięciu arkuszowym układu 1942. Zasób informacyjny przedstawia warunki występowania wód podziemnch głównego piętra/poziomu wodonośnego, jego charakterystykę jakościową, ilościową oraz zagrożenia wód podziemnych. Zakres tematyczny mapy obejmuje następujące działy: wodonośność, rejonizację wód podziemnych, hydrodynamikę, jakość wód podziemnych, zagrożenie wód podziemnych oraz dane dokumentacyjne. Dostarcza ona czytelnej i wystarczającej informacji o zwykłych wodach podziemnych w zakresie niezbędnym do podejmowania decyzji na szczeblu samorządów terytorialnych, administracji regionalnej oraz przy programowaniu badań hydrogeologicznych i działań obejmujących zagospodarowanie przestrzenne. Baza danych GIS mapy oraz obraz kartograficzny w postaci ploterowego wydruku planszy głównej (pg) w cięciu arkuszowym wraz z tekstem objaśniającym oraz przekrojami hydrogeologicznymi jest istotnym elementem opracowania mapy w formie cyfrowej.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: Geologia, hydrogeologia, MhP, mapa hydrogeologiczna, wody podziemne, wodonośność, rejonizacja wód podziemnych, hydrodynamika, jakość wód podziemnych, zagrożenie wód podziemnych, główny użytkowy poziom wodonośny
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::3333
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Mapa realizowana zgodnie z odpowiednią instukcją zatwierdzoną przez Głównego Geologa Kraju w imieniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Instrukcja wydana drukiem przez Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy.
Nazwa dokumentu: Instrukcja opracowania Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000
Zgodne/niezgodne: -
Nazwa dokumentu: Instrukcja opracowania i komputerowej edycji Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000; część 1 - Opracowanie autorskie; część 2 - Opracowanie komputerowe
Zgodne/niezgodne: -
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 8974e6b0-985d-471f-8555-d637d9f56b77
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006