INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Mapa Litogenetyczna Polski 1:50 000 (MLP) Arkusz: Czarny Dunajec
Abstrakt: Mapa Litogenetyczna Polski jest to seryjna mapa całego kraju, przedstawiająca litologię i genezę utworów występujących na powierzchni terenu oraz wybrane zjawiska geodynamiczne, antropogeniczne i hydrogeologiczne. Mapa powinna być wykorzystywana do sporządzania ogólnych opracowań geologicznych, sozologicznych, planistycznych i geoturystycznych, do typowania obszarów występowania surowców skalnych oraz do waloryzacji i wyznaczania obszarów opracowań szczegółowych.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: dane dotyczące środowiska, geologia, environmental data, geology
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG:7.9:3333
Zakres przestrzenny:
Powiązane zasoby z przeglądarki GeoLog
Zasoby powiązane topologicznie

Sąsiadujące:30

Zawiera:3

Jest zawarty w:54

Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Mapa powstaje głównie w wyniku cyfrowego przetworzenia (wyboru i generalizacji) informacji zawartych w bazie danych SMGP (Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski) oraz terenowej weryfikacji granic litologicznych i genetycznych. Edycję Mapy Litogenetycznej Polski rozpoczęto w 2006 roku. Autor/autorzy arkusza: Joanna Przasnyska
Nazwa dokumentu: INSPIRE Data Specification on Geology - Technikal Guidelines version 3.0
Zgodne/niezgodne: Niezgodny ze specyfikacją
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 05810906-7acd-11e4-b116-123b93f75cba
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006