INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Mapa Geośrodowiskowa Polski 1:50 000 (MGsP) Plansza A - Arkusz: Szczawnica-Krościenko
Abstrakt: Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 - Plansza A przedstawia w formie kartograficznej dane dotyczące środowiska. Zawierają się one w czterech podstawowych grupach tematycznych: złoża kopalin (kopaliny, złoża udokumentowane, perspektywy i prognozy, górnictwo i przetwórstwo kopalin), wody (wody powierzchniowe, wody podziemne, strefa wybrzeża morskiego), warunki podłoża (warunki budowlane, gleby chronione, obszary leśne), ochrona środowiska (ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa kulturowego).
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: dane dotyczące środowiska, geologia, environmental data, geology
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG:7.9:3334
Zakres przestrzenny:
Powiązane zasoby z przeglądarki GeoLog
Zasoby powiązane topologicznie

Sąsiadujące:26

Zawiera:2

Jest zawarty w:54

Przecina:1

Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 - Plansza A jest aktualizacją Mapy Geologiczno-Gospodarczej Polski w skali 1:50 000. Dane prezentowane na MGśP były pozyskiwane z istniejących rejestrów centralnych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, jak też zbierane i/lub weryfikowane podczas wyjazdów terenowych.
Nazwa dokumentu: Instrukcja opracowania Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000
Zgodne/niezgodne: Zgodny ze specyfikacją
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 8b9b4498-4896-11e4-9e35-164230d1df67
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006