INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Mapa Geośrodowiskowa Polski 1:50 000 (MGsP) Plansza B - Arkusz: Osielec
Abstrakt: Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 - Plansza B przedstawia w formie kartograficznej dane dotyczące środowiska. Zawierają się one w dwóch grupach tematycznych: geochemia środowiska (przetworzone zasoby danych PIG z zakresu geochemii gleb i osadów wodnych - lokalizacja miejsc opróbowania, zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, zanieczyszczenia gleb pierwiastkami promieniotwórczymi, zanieczyszczenia gleb związkami organicznymi, zanieczyszczenia osadów wodnych metalami ciężkimi, wielkość emanacji radonowych) oraz składowanie odpadów (tereny predysponowane do lokalizowania w ich obrębie składowisk odpadów, przy jednoczesnym respektowaniu wymagań ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczeń prawnych).
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: odpady, zanieczyszczenia, zanieczyszczenie, geologia, wastes, pollutants, pollution, geology
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG:7.9:3334
Zakres przestrzenny:
Powiązane zasoby z przeglądarki GeoLog
Zasoby powiązane topologicznie

Sąsiadujące:35

Zawiera:3

Jest zawarty w:53

Przecina:2

Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 - Plansza B zawiera dane zbierane na potrzeby opracowań geochemicznych, monitoringu wód oraz osadów, a także przetworzone dane geologiczne i hydrogeologiczne.
Nazwa dokumentu: Instrukcja opracowania Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000
Zgodne/niezgodne: Zgodny ze specyfikacją
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: e060207e-489c-11e4-9e35-164230d1df67
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006