INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem JASKINIE
Abstrakt: Centralna Baza Danych Geologicznych – podsystem JASKINIE jest bazą, w której gromadzone są dokumentacje jaskiń i podobnych obiektów przyrodniczych z obszaru Polski. Dane pochodzą z prac inwentaryzacyjnych prowadzonych przez polskich speleologów pod kierunkiem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Dokumentacje zawierają zestandaryzowane dane lokalizacyjne, morfometryczne, bibliograficzne, przyrodnicze (geologia, hydrologia, biologia, archeologia, klimatologia i ochrona środowiska), opisowe (historia badań, eksploracji i dokumentowania) oraz załączniki graficzne (plany, przekroje i zdjęcia) według stanu wiedzy na rok, w którym je opracowano lub zaktualizowano. Dane są udostępniane nieodpłatnie poprzez serwis "Jaskinie Polski" oraz aplikacje mapowe: standardową i mobilną. Dostęp do danych przestrzennych zapewniany jest w postaci usług mapowych WMS i WFS oraz w formacie plików SHP. Do roku 2016 upubliczniono dokumentacje dla ok. 90% jaskiń zinwentaryzowanych na terenie Polski, tj. dla 1450 obiektów z obszaru Karpat, Tatr, Pienin, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Regionu Świętokrzyskiego, Niecki Nidziańskiej, Niżu Polskiego oraz Sudetów.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia, geologia, geology, geology, jaskinie, speleologia, kartografia podziemna
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG:Brak danych:4326
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Dane o jaskiniach gromadzone są od lat 70. XX w. przez Polskie Towarzystwo przyjaciół Nauk o Ziemi (PTPNoZ) w toku prac inwentaryzacyjnych prowadzonych przez speleologów na obszarze całej Polski. Opracowane na ich podstawie dokumentacje geologiczno-przyrodnicze sporządzane są zgodnie z „Instrukcją wykonywania dokumentacji jaskiń” (MOŚZNiL, 1994) i wydawane w postaci kolejnych tomów serii inwentarza (do roku 2016 wydano ich 32). W latach 2008-2011, w wyniku współpracy PTPNoZ oraz PIG-PIB, w Centralnej Bazie Danych Geologicznych PIG-PIB utworzono podsystem JASKINIE i gdzie wprowadzono wszystkie opracowane dotąd dokumentacje. Równolegle powstał serwis internetowy służący do ich wyszukiwania i prezentacji. Od tego czasu baza danych jest systematycznie weryfikowana i uzupełniana w ramach kolejnych etapów projektu finansowanych przez NFOŚiGW. Obecnie zawiera 4150 dokumentacji wraz z grafiką i literaturą (stan na grudzień 2016 r.). Za merytoryczną poprawność danych i ich weryfikację odpowiada PTPNoZ, natomiast administrowanie zasobami oraz utrzymanie serwisu leży w kompetencjach PIG-PIB.
Nazwa dokumentu: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych
Zgodne/niezgodne: Nie przeprowadzono oceny zgodności
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 96026c1f-18aa-489e-89a0-d46b35d8e12d
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006