INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem OTWORY
Abstrakt: Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem OTWORY jest bazą, w której gromadzone są dane dokumentacyjne o otworach wiertniczych z obszaru całej Polski. Obecnie baza danych zawiera informacje o ponad 138 tysiącach obiektów. Zakres informacji przechowywanych w podsystemie OTWORY obejmuje: dane lokalizacyjne, profile stratygraficzne i litologiczne otworów wiertniczych, w tym również dane o strukturach sedymentacyjnych i tektonicznych, dane paleontologiczne, dane o wystąpieniach bituminów. Podsystem służy także do udostępniania wybranych danych o rdzeniach wiertniczych przechowywanych w archiwach rdzeni. W podsystemie można również gromadzić informacje o zafiltrowaniu otworów, opróbowaniu otworów, liczne dane techniczne o metodach wiercenia i jego przebiegu. Podsystem OTWORY jest powiązany z podsystemami DOKUMENTY, KOLEKCJE GEOLOGICZNE i ANALIZY, a także z podsystemem przestrzennym CBDG. Do przeglądania profilów otworów, które przechowywane są w podsystemie OTWORY, służy przeglądarka profilowa. Lokalizacja otworów wizualizowana jest w przeglądarce geograficznej. Dane zgromadzone obecnie w podsystemie obejmują podstawowe informacje o otworach (lokalizacja, głębokość itp.) oraz ich profile chronostratygraficzne (zwykle uproszczone) i tylko w niewielkim stopniu profile litologiczne. Dane te zostały wprowadzone do bazy głównie w ramach projektu CBDG. Pozostałe informacje pochodzą z wcześniejszych baz danych lub są wynikiem prac różnych jednostek organizacyjnych PIG.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::2180
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Informacje o obiektach wprowadzanych do bazy danych pochodzą z dokumentacji geologicznych zatwierdzanych przez odpowiednie urzędy (Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie). Podstawą lokalizacji obiektów są pomiary GPS, operaty geodezyjne oraz szkice lokalizacyjne na mapach w skalach od 1:500 do 1:100 000, które determinują dokładność lokalizacji. Dane kodowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Instrukcji do wyszukiwania i wprowadzania danych do CBDG. Podsystem Otwory" stworzonej przez zespół CBDG. W związku z kolejnymi modernizacjami oprogramowania powstawały kolejne wersje instrukcji - obecnie obowiązuje wersja 1.2 z lipca 2008.
Nazwa dokumentu: system CBDG - wytyczne do wyszukiwania i wprowadzania danych do CBDG. Podsystem Otwory.
Zgodne/niezgodne: zgodny
Nazwa dokumentu: System CBDG - słowniki
Zgodne/niezgodne: zgodny
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: de4fa972-4350-4fe5-931a-d607aacea9ef
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006