INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Rejestr obszarów górniczych
Abstrakt: Rejestr obszarów górniczych (ROG) gromadzi dane dotyczące obszarów i terenów górniczych wyznaczonych w Polsce, takie jak: nazwa, powierzchnia, położenie administracyjne, rodzaj kopaliny, dane przedsiębiorcy. Ww. informacje, wraz z danymi przestrzennymi udostępniane są w bazie danych MIDAS. Archiwum ROG przechowuje również dokumentacje dotyczące obszarów i terenów górniczych, m. in. decyzje administracyjne i mapy.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: dane dotyczące środowiska, Zasoby mineralne, INSPIRE, dane dotyczące środowiska, Zasoby mineralne
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG:7.9:2180
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Dane gromadzone od lat 50-tych XX w.
Nazwa dokumentu: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych
Zgodne/niezgodne: Zgodny ze specyfikacją
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 29bb39fc-3e34-11e4-9d9f-164230d1df67
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006