INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS
Abstrakt: Baza danych dotycząca surowców mineralnych Polski oraz eksploatacji złóż. Umożliwia dostęp do informacji na temat złóż, w tym szczegółów na temat złóża, danych podstawowych dotyczących kopaliny, zasobów oraz wydobycia oraz informacji z zakresu gospodarki surowcami: danych o krajowym eksporcie i imporcie surowców, wielkosci produkcji oraz zużycia.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia, Zasoby mineralne
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG:7.9:2180
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Baza danych modyfikowana od roku 1988.
Nazwa dokumentu: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informajci o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. Nr 262, poz. 1568)
Zgodne/niezgodne: Zgodny ze specyfikacją
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 29bb3786-3e34-11e4-9d9f-164230d1df67
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006