INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: System Osłony PrzeciwOsuwiskowej SOPO
Abstrakt: Podstawowym celem projektu SOPO jest rozpoznanie, udokumentowanie i przedstawienie na mapach w skali 1 : 10 000 wszystkich osuwisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na 100 wybranych osuwiskach. Realizowane w ramach projektu SOPO zadania mają wspomóc władze lokalne w skutecznym zarządzaniu ryzykiem osuwiskowym, a więc ograniczeniu w znacznym stopniu szkód i zniszczeń wywołanych rozwojem osuwisk poprzez zaniechania inwestycji, w tym m.in. budownictwa drogowego i mieszkaniowego w obrębie osuwisk. Wyniki projektu SOPO będą miały duży wpływ na optymalizację planowania przestrzennego na obszarach zagrożonych występowaniem ruchów masowych.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia, osuwisko
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: -
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Dane pozyskiwane za pomocą kartowania terenowego, z dokładnością odpowiadającą skali 1:10 000.
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 051ec956-0eac-46c6-ae7c-f73cfa9bb1ba
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006