INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000 (SMGP) Arkusz: Łącko
Abstrakt: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 (SMGP) jest mapą seryjną obejmującą powierzchnię całej Polski podzieloną na 1069 arkuszy. Opracowanie tej mapy jest jednym z głównych przedsięwzięć polskiej geologii. Mapa ta przedstawia szczegółowe rozpoznanie budowy geologicznej całego kraju. Jest to podstawowa mapa geologiczna, wykonana autorsko w skali 1:25 000. SMGP dla każdego arkusza stanowi operat geologiczny złożony z barwnej mapy w skali 1:50 000 wydrukowanej na planszy wraz z przekrojami geologicznymi, profilami syntetycznymi i objaśnieniami barw i symboli oraz objaśnień tekstowych w postaci broszury zawierającej również dodatkowe przekroje geologiczne i mapy tematyczne w skali 1:1000. SMGP jest udostępniana zarówno w formie wydruku na papierze jak i w wersji cyfrowej. Na podstawie SMGP są opracowywane zarówno mapy geologiczne w innych skalach np. 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000 jak również mapy seryjne: hydrogeologiczne, geologiczno-gospodarcze, geośrodowiskowe, geochemiczne, litogenetyczne, geologiczno-turystyczne i inne. SMGP jest podstawą dla poszukiwań surowców mineralnych, zaopatrzenia w wodę, planowania przestrzennego, prowadzenia analiz z zakresu ochrony środowiska i geozagrożeń, a także badań geologiczno-inżynierskich. Opracowania autorskie wszystkich arkuszy SMGP zostały wykonane w latach 1956-2009. Uzyskano w ten sposób pełne pokrycie szczegółową mapą geologiczną terenu całej Polski.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: środowisko, geologia, environment, geology
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG:7.9:3334
Zakres przestrzenny:
Powiązane zasoby z przeglądarki GeoLog
Zasoby powiązane topologicznie

Sąsiadujące:32

Zawiera:3

Jest zawarty w:54

Przecina:1

Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 (SMGP) jest mapą seryjną obejmującą powierzchnię całej Polski podzieloną na 1069 arkuszy. Poszczególne arkusze tej mapy zostały opracowane w latach 1956 – 2009 przez wielu autorów. Koordynację organizacyjną i merytoryczną sprawuje Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, który również wykonuje redakcję merytoryczną, techniczną oraz cyfruje arkusze SMGP. SMGP jest podstawową mapą geologiczną, wykonaną w oparciu o szczegółowe terenowe prace geologiczno-zdjęciowe zrealizowane w skali 1:25 000, prace dokumentacyjne, geofizyczne, wiertnicze i laboratoryjne. Opracowanie mapy obejmowało również zestawienie i interpretację kompletu archiwalnych danych geologicznych. SMGP jest opracowywana na podstawie Instrukcji opracowania i wydania SMGP, która była zmieniana w kolejnych wydaniach w latach 1958, 1977, 1991, 1996 i 2004 (instrukcja aktualnie obowiązująca) oraz Metodyki opracowania SMGP (1999). W związku z przyrostem danych geologicznych oraz z kilkakrotnymi zmianami instrukcji zaistniała konieczność reambulowania wybranych arkuszy dawno realizowanych. W ramach realizacji pierwszej edycji SMGP zreambulowano 68 arkuszy, aktualnie trwają prace reambulacyjne na kolejnych 25 arkuszach. W związku z tajnością map topograficznych i niedostępnością dokładnych map topograficznych, przez szereg lat prace terenowe dla realizacji SMGP były wykonywane na podkładach topograficznych wykonanych w układach dziś historycznych o różnej dokładności jak również na mapach celowo skażonych. To samo dotyczy podkładów topograficznych na których mapy geologiczne poszczególnych arkuszy SMGP były publikowane. Jednym z celów reambulacji wybranych arkuszy jest przerysowanie poprawionych i uaktualnionych granic geologicznych z dostosowaniem ich do jednolitego dla całej Polski układu 1992. Arkusz: scyfrowany, arkusz przewidziany do ponownego scyfrowania i wydruku, Reambulacja: arkusz do reambulacji
Nazwa dokumentu: INSPIRE Data Specification on Geology - Technikal Guidelines version 3.0
Zgodne/niezgodne: Niezgodny ze specyfikacją
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: daea1594-6680-11e4-b116-123b93f75cba
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006