INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000 (SMGP)
Abstrakt: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 (SMGP) jest mapą seryjną obejmującą powierzchnię całej Polski podzieloną na 1069 arkuszy. Opracowanie tej mapy jest jednym z głównych przedsięwzięć polskiej geologii. Mapa ta przedstawia szczegółowe rozpoznanie budowy geologicznej całego kraju. Jest to podstawowa mapa geologiczna, wykonana autorsko w skali 1:25 000. SMGP dla każdego arkusza stanowi operat geologiczny złożony z barwnej mapy w skali 1:50 000 wydrukowanej na planszy wraz z przekrojami geologicznymi, profilami syntetycznymi i objaśnieniami barw i symboli oraz objaśnień tekstowych w postaci broszury zawierającej również dodatkowe przekroje geologiczne i mapy tematyczne w skali 1:1000. SMGP jest udostępniana zarówno w formie wydruku na papierze jak i w wersji cyfrowej. Na podstawie SMGP są opracowywane zarówno mapy geologiczne w innych skalach np. 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000 jak również mapy seryjne: hydrogeologiczne, geologiczno-gospodarcze, geośrodowiskowe, geochemiczne, litogenetyczne, geologiczno-turystyczne i inne. SMGP jest podstawą dla poszukiwań surowców mineralnych, zaopatrzenia w wodę, planowania przestrzennego, prowadzenia analiz z zakresu ochrony środowiska i geozagrożeń, a także badań geologiczno-inżynierskich. Opracowania autorskie wszystkich arkuszy SMGP zostały wykonane w latach 1956-2009. Uzyskano w ten sposób pełne pokrycie szczegółową mapą geologiczną terenu całej Polski.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: środowisko, geologia, environment, geology
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG:7.9:3330
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: INSPIRE Data Specification on Geology - Technikal Guidelines version 3.0
Nazwa dokumentu: 2013-12-10 00:00:00
Zgodne/niezgodne: -
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 1ee3dd0c-6681-11e4-b116-123b93f75cba
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006