INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych Zbiór Otworów
Abstrakt: Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych – Bank HYDRO, jest bazą danych hydrogeologicznych, w której gromadzone są dane dokumentacyjne o odwiertach, ujęciach i źródłach wód podziemnych, mineralnych i termalnych z obszaru Polski. Zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje: lokalizację obiektu hydrogeologicznego (odwiertu, źródła), pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne oraz dane fizykochemiczne próbek wód podziemnych. Obecnie baza danych zawiera informacje o blisko 130 tysiącach obiektów hydrogeologicznych z obszaru całego kraju. Baza jest ciągle aktualizowana. Zasoby informacyjne Banku HYDRO wykorzystywane są przy wykonywaniu projektów, dokumentacji i opracowań kartograficznych, prac dyplomowych i naukowych z dziedziny hydrogeologii, geologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Zasoby oraz system Banku HYDRO znajdują również zastosowanie w opracowaniach geodezyjnych, przy projektowaniu przebiegu dróg, autostrad i linii przesyłowych oraz sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Dzięki czemu w administracji rządowej, samorządowej oraz służbach państwowych są ważnym system wspomagania decyzji w zarządzaniu środowiskiem. Do głównych użytkowników zasobów Banku Hydro należą: Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, państwowa administracja geologiczna, przedsiębiorstwa i firmy geologiczne, fundacje ochrony środowiska, urzędy wojewódzkie, powiatowe i gminne, jednostki uczelni wyższych o profilu geologicznym i górniczym, Wojsko Polskie, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Inspekcja Ochrony Środowiska. Są one również podstawowym źródłem informacji przy realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia, hydrogeologia, ujęcie, obiekt hydrogeologiczny, otwór
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::2180
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Informacje o obiektach wprowadzanych do bazy danych pochodzą z dokumentacji hydrogeologicznych zatwierdzanych przez odpowiednie urzędy (Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie). Lokalizacja obiektów przedstawiona jest w dokumentacjach na mapach 1:25 000 lub 1 : 10 000, które determinują dokładność lokalizacji. Dane kodowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w nstrukcji Banku HYDRO stworzonej przez dostarczyciela oprogramowania. W związku z kolejnymi modernizacjami oprogramowania, powstawały kolejne instrukcje - ostatnia z nich, obecnie obowiązująca, datowana jest na marzec 2009.
Nazwa dokumentu: System HYDRO - Instrukcja kodowania bazy danych
Zgodne/niezgodne: zgodny
Nazwa dokumentu: System HYDRO - Słowniki
Zgodne/niezgodne: zgodny
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny (PIG)
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: db3e207b-c5d3-4b65-ab53-fc3a1fcf07d9
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006