From 1 - 3 / 3
  • Categories    

    Zbiór danych przedstawia typy i podtypy litologiczne osadów powierzchniowych dna morskiego w obrębie polskich obszarów morskich. Klasyfikacja litologiczna wykonana została na podstawie, zmodyfikowanej przez Odział Geologii Morza PIG-PIB, metody Sheparda.

  • Categories  

    Zharmonizowany zbiór danych przedstawia mapę geologiczną Bałtyku w skali 1:200 000 - osady w podłożu. Podstawą wyróżnienia typów osadów była klasyfikacja F.P. Sheparda. Zbiór danych zgodny z modelem INSPIRE Geology – Geologic Map.

  • Categories  

    Zharmonizowany zbiór danych przedstawia mapę geologiczną Bałtyku w skali 1:200 000 - osady powierzchniowe. Podstawą wyróżnienia typów osadów była klasyfikacja F.P. Sheparda. Zbiór danych zgodny z modelem INSPIRE Geology – Geologic Map.