cl_maintenanceAndUpdateFrequency

annually

1 record(s)
 
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Representation types
Update frequencies
status
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Zasady monitoringu wód podziemnych określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258 poz. 1550). Monitoring operacyjny jednolitych części wód podziemnych prowadzony jest w celu dokonania oceny stanu chemicznego wszystkich JCWPd uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych oraz stwierdzenia obecności długoterminowych tendencji wzrostowych stężenia wszelkich zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. Monitoringiem operacyjnym objęte są te JCWPd, które zarówno w procesie wstępnej oceny stanu chemicznego (wykonanej w 2005 r.) jak i kolejnych zostały uznane za zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu w 2015 r. lub są o stwierdzonym słabym stanie chemicznym lub/i ilościowym. Monitoring operacyjny prowadzi się w latach pomiędzy monitoringiem diagnostycznym a jego częstotliwość może być raz lub dwa razy w roku. Zgodnie z harmonogramem Państwowego Monitoringu Środowiska 2010–2012, monitoring operacyjny przeprowadzony został w latach 2008, 2009 i 2011, a kolejna tura planowana jest na rok 2013. Ilość punktów opróbowanych w ramach monitoringu operacyjnego - ok. 300.