cl_maintenanceAndUpdateFrequency

continual

1 record(s)
 
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Representation types
Update frequencies
status
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem OTWORY jest bazą, w której gromadzone są dane dokumentacyjne o otworach wiertniczych z obszaru całej Polski. Obecnie baza danych zawiera informacje o ponad 138 tysiącach obiektów. Zakres informacji przechowywanych w podsystemie OTWORY obejmuje: dane lokalizacyjne, profile stratygraficzne i litologiczne otworów wiertniczych, w tym również dane o strukturach sedymentacyjnych i tektonicznych, dane paleontologiczne, dane o wystąpieniach bituminów. Podsystem służy także do udostępniania wybranych danych o rdzeniach wiertniczych przechowywanych w archiwach rdzeni. W podsystemie można również gromadzić informacje o zafiltrowaniu otworów, opróbowaniu otworów, liczne dane techniczne o metodach wiercenia i jego przebiegu. Podsystem OTWORY jest powiązany z podsystemami DOKUMENTY, KOLEKCJE GEOLOGICZNE i ANALIZY, a także z podsystemem przestrzennym CBDG. Do przeglądania profilów otworów, które przechowywane są w podsystemie OTWORY, służy przeglądarka profilowa. Lokalizacja otworów wizualizowana jest w przeglądarce geograficznej. Dane zgromadzone obecnie w podsystemie obejmują podstawowe informacje o otworach (lokalizacja, głębokość itp.) oraz ich profile chronostratygraficzne (zwykle uproszczone) i tylko w niewielkim stopniu profile litologiczne. Dane te zostały wprowadzone do bazy głównie w ramach projektu CBDG. Pozostałe informacje pochodzą z wcześniejszych baz danych lub są wynikiem prac różnych jednostek organizacyjnych PIG.