From 1 - 5 / 5
 • Categories  

  Lithogenetic Map of Poland at 1:50k scale is derived from Detailed Geological map of Poland at 1:50k scale. Lithogenetic Map of Poland presents lithology and genesis of formations covering surface, and chosen geodynamical, hydrogeological and anthropogenic phenomena. It will also be used in the process of initial valuation of ground for future investments and evaluation of ground for further detailed analysis.

 • Categories  

  The Detailed Geological Map of Poland in scale 1:50,000 (DGMP 1:50,000) is elaborated in Polish on the base of geological mapping, especially drilled boreholes to subQuaternary basement as well as geological and geophysical surveys and laboratory studies. The whole edition comprises 1069 sheets. The Detailed Geological Map of Poland in the scale 1:50,000 published from 1956 together with explanations, forms a compendium of geological knowledge of the area. It is a basic map which is being used for construction of all the other consecutive thematic maps of the country, either in detailed or in regional scales. The Map is supplemented with one or two geological sections, typical for the area: one of them (Quaternary deposits) is prepared in highly exaggerated vertical scale. Each sheet is provided with brochure text explanations, containing description of the geological structure of the area, logs of the more significant boreholes, geomorphological and subQuaternary basement sketches and the results of field and laboratory analyses.

 • Categories  

  Baza danych Monitoring Wód Podziemnych zawiera dane o punktach badawczych, wyniki pomiarów głębokości [m p.p.t.] do zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł [l/s], wyniki analiz chemicznych wody wykonanych dla oceny stanu technicznego otworów (monitoring ilościowy - w ramach zadań PSH), wyniki analiz chemicznych wody wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (monitoring chemiczny).

 • Categories  

  Podstawowym celem projektu SOPO jest rozpoznanie, udokumentowanie i przedstawienie na mapach w skali 1 : 10 000 wszystkich osuwisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na 100 wybranych osuwiskach. Realizowane w ramach projektu SOPO zadania mają wspomóc władze lokalne w skutecznym zarządzaniu ryzykiem osuwiskowym, a więc ograniczeniu w znacznym stopniu szkód i zniszczeń wywołanych rozwojem osuwisk poprzez zaniechania inwestycji, w tym m.in. budownictwa drogowego i mieszkaniowego w obrębie osuwisk. Wyniki projektu SOPO będą miały duży wpływ na optymalizację planowania przestrzennego na obszarach zagrożonych występowaniem ruchów masowych.

 • Categories  

  Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000, jest cyfrową bazą danych GIS, sporządzoną w cięciu arkuszowym układu 1942. Zasób informacyjny przedstawia warunki występowania wód podziemnch głównego piętra/poziomu wodonośnego, jego charakterystykę jakościową, ilościową oraz zagrożenia wód podziemnych. Zakres tematyczny mapy obejmuje następujące działy: wodonośność, rejonizację wód podziemnych, hydrodynamikę, jakość wód podziemnych, zagrożenie wód podziemnych oraz dane dokumentacyjne. Dostarcza ona czytelnej i wystarczającej informacji o zwykłych wodach podziemnych w zakresie niezbędnym do podejmowania decyzji na szczeblu samorządów terytorialnych, administracji regionalnej oraz przy programowaniu badań hydrogeologicznych i działań obejmujących zagospodarowanie przestrzenne. Baza danych GIS mapy oraz obraz kartograficzny w postaci ploterowego wydruku planszy głównej (pg) w cięciu arkuszowym wraz z tekstem objaśniającym oraz przekrojami hydrogeologicznymi jest istotnym elementem opracowania mapy w formie cyfrowej.